020 7902700
Palvelumme

Johdon arviointi

Johdon henkilöarvioinnilla selvität rekrytointivaiheessa potentiaalisten ehdokkaiden sopivuuden yrityksen kulttuuriin, arvoihin ja avoinna olevaan esimiestehtävään. Henkilöarviointia voidaan käyttää myös yrityksen työntekijöiden potentiaalikartoituksessa esimerkiksi muutostilanteessa.

K2 Search on erikoistunut ylimmän johdon ja asiantuntijoiden suorahakuun ja henkilöarviointiin. K2 Searchin henkilö- ja johdon arvioinnilla tarkoitetaan organisaatioihin suunniteltua soveltuvuusarviointia, jonka avulla tunnistetaan ehdokkaan potentiaalista menestymistä johto- ja esimiesroolissa. Henkilöarvioinnin avulla voidaan myös kartoittaa yritysten asiantuntijoiden potentiaalia edetä haastavampiin tehtäviin, esimerkiksi johto- tai esimiesrooliin.

Johdon henkilöarvioinnissa tutustumme asiakkaan toimialaan, yrityskulttuuriin ja tulevaisuuden muutostarpeisiin. Kartoituksen avulla pystymme määrittelemään, millaiset arvot, motivaatio ja kyvykkyydet henkilöllä pitää olla, jotta hän menestyy tulevassa roolissaan. 

Johtajuutta on tutkittu paljon ja täten myös johtajaominaisuuksia voidaan mitata. Soveltuvuusarviointityökalujen avulla mahdollisuudet valita rooliin pätevä henkilö paranevat. Rekrytointialalla soveltuvuusarviointi on yksi eniten käytetyistä tavoista mitata henkilön johtamisominaisuuksia.

Käytämme henkilö- ja soveltuvuusarvioinnissa apuna Big Five -persoonallisuusteoriaan perustuvaa Hogan Assesment Systems -persoonallisuusarviointia sekä Cubiksin PAPI 3 ja Logiks -työnkaluja tukemaan johdon arviointia. Näiden soveltuvuusarvioinnin työkalujen avulla varmistamme parhaalla mahdollisella tavalla henkilön soveltuvuuden esimiesrooliin. Ehdokkaat pystyvät tekemään testit kotoa käsin heille sopivana ajankohtana, jolloin arviointiprosessi ei ole heille raskas. Arviointeihimme sisältyy aina myös haastattelu ja tulosten läpikäyminen ehdokkaan kanssa, minkä avulla varmistamme ja syvennämme arvioinneista saatua informaatiota. Näin myös ehdokas saa arvokasta tietoa omista kompetensseistaan, motivaatiotekijöistään ja preferensseistään.

Johdon arvioinnin osa-alueet

Johdon arvioinnissa keskitytään viiteen eri osa-alueeseen, jolloin saamme mahdollisimman kattavan kuvan siitä, miten ehdokkaat käyttäytyvät tulevassa roolissa ja miten he sopivat yrityksen kulttuuriin, arvoihin ja tiimiin. 

  1. Persoonan vahvuustekijät 
  • Ehdokkaan vahvuudet tehtävässä menestymisen kannalta
  1. Persoonan haastetekijät 
  • Stressikäyttäytyminen, mahdolliset persoonakohtaiset haasteet tehtävässä menestymisen kannalta
  1. Motivaatiot, arvot, asenteet
  • Tavoitteet ja ihanteet, mieluisa työyhteisö, ammatilliset preferenssit
  1. Kykyrakenne
  • Loogis-analyyttinen, numeerinen ja verbaalinen kyvykkyys
  1. Työhistoria ja koulutus
  • Tausta, sopivuus tulevaan rooliin ja mahdolliset haasteet

Hyvä johtaja ja esimies

Hyväksi johtajaksi ja esimieheksi voi oppia, mutta tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet kasvattavat todennäköisyyttä menestyä esimiesroolissa. On voitu osoittaa, että yksilöillä, joilla on riittävästi älyä, sosiaalisuutta, kunnianhimoa, uteliaisuutta sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin päätyvät esimiesrooliin jossain vaiheessa työuraansa – etenkin, mikäli heillä on motivaatiota johtaa muita ihmisiä.

Nämä ominaisuudet ovat sellaisia, joita pystymme johdon arvioinnin ja soveltuvuusarvioinnin avulla kartoittamaan. Soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella pystymme ennakoimaan henkilön menestymistä tietyssä tehtävässä ja antamaan neuvoja henkilön johtamiseen ja perehdyttämiseen.

K2 Search auttaa asiakkaitaan löytämään yrityksen avainrooleihin juuri sellaisia henkilöitä, jotka omaavat mahdollisimman paljon sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla on todennäköistä menestyä esimiehenä ja johtajana kyseisessä yrityksessä. Arviointi perustuu useampaan haastatteluun sekä Hogan Assesment Systems -persoonallisuusarviointiin tai Cubiksin PAPI 3 ja Logics -työnkalujen tuloksiin.

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat arvioida ehdokkaiden soveltuvuutta rekrytointitilanteessa tai löytää potentiaalisimmat henkilöt yrityksen nykyisistä työntekijöistä!

Haluatko keskustella lisää johdon arvioinneista?

Konsulttimme Hanna Hellas on johdon arviointien asiantuntija (puh. +358 40 757 5189 ja email: hanna.hellas@k2search.fi).
Ota yhteyttä