020 7902700
Palvelumme

Johdon arviointi

Johdon henkilöarvioinnilla selvität rekrytointivaiheessa potentiaalisten ehdokkaiden sopivuuden yrityksen kulttuuriin, arvoihin ja avoinna olevaan tehtävään. Henkilöarviointia voidaan käyttää myös yrityksen työntekijöiden potentiaalikartoituksessa esimerkiksi muutostilanteessa.

K2 Search on erikoistunut johdon ja asiantuntijoiden suorahakuun ja henkilöarviointiin. K2 Searchin henkilö- ja johdon arvioinnilla tarkoitetaan rekrytointeihin suunniteltua soveltuvuusarviointia, jonka avulla tunnistetaan ehdokkaan potentiaalista menestymistä johto- ja esihenkilöroolissa. Henkilöarviointia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämisessä tai tilanteissa, joissa halutaan kartoittaa yritysten asiantuntijoiden potentiaalia edetä haastavampiin tehtäviin, esimerkiksi johto- tai esihenkilörooliin.

Johdon henkilöarvioinnissa tutustumme asiakkaan toimialaan, yrityskulttuuriin ja tulevaisuuden muutostarpeisiin. Kartoituksen avulla pystymme määrittelemään, millaiset kompetenssit henkilöllä pitää olla, jotta hän menestyy tulevassa roolissaan. 

Johtajuutta on tutkittu paljon ja täten myös johtajaominaisuuksia voidaan mitata. Soveltuvuusarviointityökalujen avulla todennäköisyys valita rooliin pätevä henkilö kasvaa. Rekrytointialalla soveltuvuusarviointi on yksi eniten käytetyistä tavoista mitata henkilön johtamisominaisuuksia.

Käytämme henkilö- ja soveltuvuusarvioinnissa apuna Big Five -persoonallisuusteoriaan perustuvaa Alva- työkalua tukemaan johdon arviointia. Näiden soveltuvuusarvioinnin työkalujen avulla varmistamme parhaalla mahdollisella tavalla henkilön soveltuvuuden kyseiseen rooliin. Ehdokkaat pystyvät tekemään testit kotoa käsin heille sopivana ajankohtana, mikä pitää arviointiprosessin joustavana ja kevyenä ehdokkaalle. Arviointeihimme sisältyy aina myös haastattelu ja tulosten läpikäyminen ehdokkaan kanssa, minkä avulla varmistamme ja syvennämme arvioinneista saatua informaatiota. Näin myös ehdokas saa arvokasta tietoa omista kompetensseistaan, motivaatiotekijöistään ja työpersoonallisuudestaan.

Johdon arvioinnin osa-alueet

Johdon arvioinnissa keskitytään viiteen eri osa-alueeseen, jolloin saamme mahdollisimman kattavan kuvan siitä, miten ehdokkaat käyttäytyvät tulevassa roolissa ja miten he sopivat yrityksen kulttuuriin, arvoihin ja tiimiin. 

  1. Persoonan vahvuustekijät 
  • Ehdokkaan vahvuudet tehtävässä menestymisen kannalta
  1. Persoonan haastetekijät 
  • Stressikäyttäytyminen, mahdolliset persoonakohtaiset haasteet tehtävässä menestymisen kannalta
  1. Motivaatiot, arvot, asenteet
  • Tavoitteet ja ihanteet, mieluisa työyhteisö, ammatilliset preferenssit
  1. Kykyrakenne
  • Loogis-analyyttinen, numeerinen ja verbaalinen kyvykkyys
  1. Työhistoria ja koulutus
  • Tausta, sopivuus tulevaan rooliin ja mahdolliset haasteet


Hyvä johtaja ja esihenkilö

Hyväksi johtajaksi ja esihenkilöksi voi oppia, mutta tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet kasvattavat todennäköisyyttä menestyä esihenkilöroolissa. On voitu osoittaa, että yksilöillä, joilla on riittävästi älyä, sosiaalisuutta, kunnianhimoa, uteliaisuutta sekä kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin päätyvät esihenkilörooliin jossain vaiheessa työuraansa – etenkin, mikäli heillä on motivaatiota johtaa muita ihmisiä.

Nämä ominaisuudet ovat sellaisia, joita pystymme johdon arvioinnin ja soveltuvuusarvioinnin avulla kartoittamaan. Soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella pystymme ennakoimaan henkilön menestymistä kyseisessä tehtävässä ja antamaan organisaatiolle neuvoja henkilön johtamiseen ja perehdyttämiseen.

K2 Search auttaa asiakkaitaan löytämään yrityksen avainrooleihin juuri sellaisia henkilöitä, jotka omaavat mahdollisimman paljon sellaisia ominaisuuksia, joiden avulla on todennäköistä menestyä esihenkilönä ja johtajana kyseisessä yrityksessä. 

Ota meihin yhteyttä, mikäli haluat arvioida ehdokkaiden soveltuvuutta rekrytointitilanteessa tai löytää potentiaalisimmat henkilöt yrityksen nykyisistä työntekijöistä!

Haluatko keskustella johdon arvioinneista?

Ota meihin yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.