020 7902700
Toimialamme

Koulutus

Suomen hyvinvointi ja menestys rakentuvat sivistyksen ja osaamisen varaan. Suomalainen opetusjärjestelmä kuuluu maailman parhaimpiin, mutta digitalisaatio, työelämän murros, yhteiskunnan polarisoituminen sekä globalisaatio ja monikulttuurisuuden kasvu asettavat kuitenkin merkittäviä haasteita koulutusalan tulevaisuudelle.

Työ ja työelämä – sekä niiden myötä myös osaamisvaatimukset – muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Maailma muuttuu, eikä koulutusjärjestelmä meinaa pysyä perässä. Tiedon määrä ja saatavuus ovat mullistuneet. Tieto ja oppiminen eivät ole enää sidottuja kouluihin ja oppilaitoksiin, vaan oppimista tapahtuu kaikkialla. Samaan aikaan, kun osaaminen on entistä tärkeämpää, muodollisen koulutuksen ja tutkintojen arvo on murenemassa. Selkeiden osaamislokeroiden sijaan työelämässä tarvitaan kykyä kehittää omaa osaamista ja ylittää tieteenalojen välisiä rajoja.

Tasa-arvo on suomalaisen koulutuksen tärkeimpiä arvoja, mutta silti koulujen välinen eriytyminen oppilaiden osaamisessa on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Oppilaat ovat taustoiltaan, kiinnostuksen kohteiltaan ja persooniltaan erilaisia, ja jäykän koulutusjärjestelmän pitäisikin taipua kohtelemaan kaikkia oppilaita oikeudenmukaisesti ja yksilöllisesti, jotta osaamiskuilut saadaan kurottua umpeen.

Digitalisaatio tarjoaa koulutusalalle hienoja mahdollisuuksia, joita ei olla vielä kyetty tarpeeksi hyödyntämään. Tulevaisuudessa digitalisaatio mahdollistaa opetuksessa käytettävien aineistojen monipuolistumisen ja palvelullistamisen. Digipalveluiden ansiosta erilaisille oppilaille voidaan räätälöidä yksilöllisiä oppimispolkuja ja suorituksista voidaan antaa reaaliaikaista palautetta. Mobiilioppimisen myötä opiskelu monimuotoistuu, kun käytössä on AR- ja VR-sovelluksia, äänikirjoja, videosisältöjä ja räätälöityjä harjoituksia.

Peruskoulu ja opetustoimi ovat suurten haasteiden edessä houkutellessaan ja rekrytoidessaan oikeanlaista osaamista näihin yhteiskuntakriittisiin avainasemiin. Haasteita luovat mittava eläkepoistuma ja alan vetovoiman heikentyminen. Koulun johtaminen on nykyään erittäin monimutkainen tehtävä alan muuttuessa ja vaatimusten kasvaessa. 

Asiakkaamme toimivat esikoulussa, peruskoulussa, yliopistoissa, korkeakouluissa, aikuiskoulutuksessa ja muissa koulutusorganisaatioissa. Rekrytoimme oikeat avainhenkilöt esimerkiksi seuraaviin positioihin:

  • esikoulun johtaja
  • rehtori
  • apulaisrehtori
  • esimies
  • aluepäällikkö
  • liiketoimintajohtaja

Katso avoimet hakumme tai laita meille avoin hakemus!